نرم افزار پذیرش بیماران نیدسافت و نرم افزار های پیش نیاز

Microsoft SQL 2000 Personal Edition

دانلود

Microsoft SQL 2000 Win10

دانلود

NeedSoft2019_Setup

دانلود

نرم افزار Anydesk

دانلود

نرم افزار Supremo

دانلود

نرم افزار اظهارنامه اشخاص حقیقی

دانلود

نرم افزار اظهارنامه اشخاص حقوقی

دانلود