نرم افزار آزمایشگاه

Software Lab  نرم افزار آزمایشگاه azmayeshgah

این نرم افزار امکان جواب دهی به مراجعین به صورت های گوناگون اعم از شماره پذیرش، لیست کار ، آزمایش، بخش و نام آزمایشگاه را دارا میباشد که همه آنها دارای خصوصیات مشترکی از قبیل : مشاهده جواب آزمایشات آخرین مراجعه، سهولت و سرعت در جوابدهی، استفاده از Comment به صورت نامحدود و بدون محدودیت مکانی در بین آزمایشات یا آخر بخشها ،مشاهده بدهکاری و بستانکاری فرد، امکان چاپ یک بخش ، چاپ بخشهای آماده و کامل شده، مشاهده سوابق مراجعات و …