نرم افزار پذیرش بیماران نیدسافت و نرم افزار های پیش نیاز

Microsoft SQL 2000 Personal Edition

دانلود

Microsoft SQL 2000 Win10

دانلود

NeedSoft2019_Setup

دانلود

Deep_Freeze

دانلود

نرم افزار Supremo

دانلود

نرم افزار Anydesk

دانلود

 آپدیت برنامه 980812

دانلود

 آپدیت برنامه 980818

دانلود

آموزش پذیرش

دانلود

آموزش وقت دهی

دانلود

نرم افزار اظهارنامه اشخاص حقیقی

دانلود

نرم افزار اظهارنامه اشخاص حقوقی

دانلود